english version
 
Забезпечення аспірантів підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою
 

 Найменування навчальної дисципліни Автор підручника (навчального посібника тощо) Найменування підручника (навчального посібника тощо) Найменування видавництва, рік видання
Спеціальність 122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології
    
Питання академічної доброчесності Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених / Під ред. Н.Г. Сорокіної, А.Є. Артюхова,
І.О. Дегтярьової
Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017
    
Методологія, організація та технологія наукових досліджень Ростовський В.С.,
Дібрівська Н.В.
Основи наукових досліджень та технічної творчості: підручн.К.: Центр учбової літератури, 2009
 Колесніков О.В.

Основи наукових досліджень: навч. посіб.[2 вид. виправ. та доповн.]. К.: Центр навчальної літератури, 2011
  Основи методології та організації наукових досліджень: навч. посіб. / Під ред.
А.Є. Конверського
К.: Центр учбової літератури, 2010
 Томашевський В.М. Моделювання системК.: Видавнича група BHV, 2005
 Лавріщева К.М. Програмна інженерія: підручн. К.: Видавничий дім "Академперіодика", 2008
 Василенко О.А., Сенча І.А. Матемачно-статистичні методи аналізу у прикладних дослідженнях: навч. посіб.Одеса: ОНАЗ
ім. О.С. Попова, 2011
 Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: навч. посіб. [2 вид. доповні переробл.]  К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010
 Конверський А.Є. Логіка (традиційна та сучасна): підручн. К.: Центр учбової літератури, 2008 
    
Технологія підготовки наукових публікацій та доповідейНаумовець А.Г.Ви віч-на-віч з аудиторією. Дещо про "технологію" підготовки наукових доповідей, популярних лекцій, дисертаційних промов і конкурсних проектівК.: Наукова думка, 2003
    
Введення в системний аналізБогданов А.А. Очерки организационной наукиМ., 1922
 Клир Дж.Системология. Автоматизация решения системных задачМ.: Радио и связь, 1990
 Хомяков П.М.Системный анализ: краткий курс лекций / Под ред.
В.П. Прохорова 
М.: Издательство ЛКИ, 2008
 Саати Т.,
Кернс К.
Аналитическое планирование. Организация системМ.: Радио и связь, 1991
 Морозов А.О.
[та ін.]
Ситуаційні центри (теорія і практика) / Під ред. А.О. Морозова,
Г.Є. Кузьменко,
В.А. Литвинова
К.: Інтертехнодрук, 2009
    
Методи і моделі забезпечення компютерної безпекиЛенков С.В.,
Перегудов Д.А.,
Хорошко В.А.
Методы и средства защиты информации (Несанкционированное получение информации, том 1) К.: Арий, 2008
 Ленков С.В.,
Перегудов Д.А.,
Хорошко В.А.

Методы и средства защиты информации (Информационная безопасность, том 2)

 К.: Арий, 2008
 
Бабенко Т.В.,
Гулак Г.М.,
Сушко С.О.,
Фомичова Л.Я.

Криптологія у прикладах, тестах і задачах: навч. посіб.Д.: Національний гірничий університет, 2013
 

Гулак Г.М.,
Мухачов В.А., Хорошко В.О., Яремчук Ю.Є.

Основи криптографічного захисту інформації: підручн. Вінниця: ВНТУ, 2011
 Харин Ю.С.,
Берник В.И., Матвеев Г.В., Агиевич С.В.
Математические и компьютерные основы криптологии: учеб. пособ.  Мн.: Новое знание, 2003
 Фомичев В.М.
 
Дискретная математика и криптология: курс лекций / Под ред.
д.ф.-м.н.  Н.Д. Подуфалова 
 М.: ДИАЛОГ МИФИ, 2003
  Гулак Г.М. Методологія захисту інформації. Аспекти кібербезпеки: навч. посіб. К.: Видавництво НА СБ України, 2020
    
Феномен статистичної стійкості та методи його описуГорбань И.И.Случайность и гиперслучайностьК.: Наукова думка, 2016
 Горбань И.И.Феномен статистической устойчивостиК.: Наукова думка, 2014
 Горбань И.И.Теория гиперслучайных явленийК.: ИПММС НАН Украины, 2007
 Горбань И.И.Теория гиперслучайных явлений: физические и математические основыК.: Наукова думка, 2011
 Горбань І.І.
Теорія ймовірностей і математична статистика для наукових працівників та інженерівК.: ІПММС НАН України, 2003
 Вентцель Е.С.
Теория вероятностейМ.: Высшая школа, 2001
 Колмогоров А.Н.
Основные понятия теории вероятностейМ.: ОНТИ, 1936
1974
 Гнеденко Б.В.
Курс теории вероятностейМ.: Изд-во физ.-мат. литературы, 1988
 Тутубалин В.Н.
Теория вероятностейМ.: Изд-во Московского ун-та, 1972
    
Проектування систем штучного інтелекту, нейрокомп'ютери та нейротехнологіїЛюгер Д.Ф. 

Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем / Пер. с англ.Москва, Санкт-Петербург,  Киев: Вильямс, 2003
 Гаврилова Г.А.,
Хорошевский В.Ф.
Базы знаний интеллектуальных системСанкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск: Питер, 2000
 

Тей А.,
Грибомон П.,
Луи Ж.

Логический подход к искусственному интеллекту: от классической логики к логическому программированию/

Пер. с франц.

М.: Мир. 1990
 Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задачМ.: Наука, 1982
 
Хант Э. 

Искусственный интеллект / 
Пер. с англ.
М.: Мир, 1978
 Осовский С. 

Нейронные сети для обработки информации /
Пер. с польс.
М.: Финансы и статистика, 2002
 Каллан Р.

Основные концепции нейронных сетей /
Пер. с англ. 
Москва, Санкт-Петербург, Киев: Вильямс, 2001
 Омату С. Нейроуправление и его приложения. 
Кн. 2: Нейрокомпьютеры и их применение /
Пер. с англ.
М.: ИПРЖР, 2000
 НовотарськийМ.А.,
Нестеренко Б.Б.
Штучні нейронні мережі: обчисленняК.: Інститут математики НАНУкраїни, 2004
 Нестеренко Б.Б.,
Новотарський М.А.
Формальні засоби моделювання паралельних процесів та систем  К.: Інститут математики НАНУкраїни, 2012
 Комарцова Л.Г.,
Максимов А.В.
Нейрокомпьютеры: учеб. пособ. для вузовМ.: Изд-во МГТУ им. Н. Баумана, 2004
 Галушкин А.И. Нейрокомпьютеры. Кн. 3: Нейрокомпьютеры и их применениеМ.: ИПРЖР, 2000
 Уоссермен Ф.

Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика /
Пер. с англ. 
М. Мир, 1992
    
Управління інноваційними проектами
Ноздріна Л.В.,
Ящук В.І.,
Полотай О.І.

Управління проектами / Під заг. ред. Л.В. НоздріноїК.: Центр учбової літератури, 2010
  Управление инновационными проектами: учеб. пособ. / Под ред. проф. В.Л. ПоповаМ.: ИНФРА-М, 2009
    
Імовірнісне моделювання об'єктів і процесівБегун В.В.,
Горбунов О.В.,
Каденко И.Н.,
Письменный Е.Н.,
Зенюк А.Ю.,
Литвинский Л.Л.
Вероятностный анализ безопасности атомных станций:
учеб. пособ.
К.: НТТУ КПИ, 2000
 Хенли Э. Дж.,
Кумамото Х.

Надежность технических систем и оценка риска / 
Пер. с англ. В.С. Сыромятникова
М., 1984
    
Цивільна безпека та її сучасне інформаційне забезпечення

Бєгун В.В.,
Широков С.В.,
Бєгун С.В.,
Письменний Є.Н.,
Литвинов В.В.,
Казачков І.В.

Культура безпеки в ядерній енергетиціК., 2012
 Морозов А.О.,
Гречанінов В.Ф.,
Бєгун В.В.
Управління безпекою в епоху інформаційного суспільстваК., 2015
  Системи обробки інформації: зб. наук. працьХ.: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2015. – Вип. 11 (136)
    
Технологія створення програмного забезпеченняГагарина Л.Г.,
Кокорева Е.В.,
Виснадул Б.Д.
Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособ.М.: ИД «ФОРУМ», 2008 
 Иванова Г.С.
Технология программирования: учеб.М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002
 Вендров А.М.
Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: учеб.М.: Финансы и статистика, 2005
 Эрик ДЖ. Брауде
Технология разработки программного обеспеченияСПб: ПИТЕР, 2004
    
Математичне моделювання навколишнього середовища в інформаційних системах підтримки рішень з екологічної безпекиЛандау Л.Д.,
Лившиц Е.М.
ГидродинамикаМ.: Наука, 1986
 Монин А.С.,
Яглом А.М. 
Статистическая гидромеханика. Механика турбулентности. Ч.1М.: Гидрометеоиздат, 1965
 Бруяцкий Е.В.Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросовК.: ИГМ НАНУ, 2000
 Куссуль Н.Н., Шелестов А.Ю. Grid системы для задач исследования Земли. Архитектура, модели и технологииК.: Наукова думка, 2008
 Ковалець І.В., Майстренко С.Я., Донцов-Загреба Т.О.,
Халченков О.В., Беспалов В.П., Хурцилава К.В.
Прототипна версія системи "Повітря". Керівництво користувача (версія: хх.2018)К.: ІПММС НАНУ, 2018
    
Чисельні методи розв’язання рівнянь математичних моделей навколишнього середовищаСамарский А.А., Михайлов А.П.Математическое моделирование. Идеи. Методы. ПримерыМ.: Физматлит, 2001
  Самарский А.А.Теория разностных схем М.: Наука, 1989
 Ортега Дж., Рейнболдт В.Итерационные методы решения нелинейных систем уравнений со многими неизвестными М.: Мир, 1975
 Ківва С.Л.Чисельні методи розв'язання рівняння адвективно-дифузійного переносу: приклади схем та їх тестуванняК.: ІПММС НАНУ, 2017
 Ківва С.Л., Майстренко С.Я., Донцов-Загреба Т.О., Ковалець І.В.Difference Scheme TESTing (DSTEST) - навчальна бібліотека чисельних методів розв'язання рівняння адвективно-дифузійного переносу. Керівництво користувача (версія: хх.2018)К.: ІПММС НАНУ, 2018
    
Надійність комп'ютеризованих систем, автоматики і управлінняСмирнов Н.В.,
Дунин-
Барковский И.В.
Курс теории вероятностей и математической статистики. Для технических приложенийМ.: Наука, 1969
 Райкин А.Л.
Элементы теории надежности технических системМ.: Сов. радио, 1978
 Беляев Ю.К. 
[и др.] 

Надежность технических систем: справочник / Под ред. И.А.УшаковаМ.: Машиностроение, 1985
 Грибов В.М.,
Кофанов Ю.Н.,
Стрельников В.П.
Оценивание и прогнозирование надежности бортового аэрокосмического оборудованияМ., 2013
 
 ФАХОВІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ
 
 
      Останнє оновлення: Mar 22, 2021