Математичні машини та системи. 2009 №2

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


Про Мстислава Всеволодовича Келдиша / Аким Е.Л., Енеєв Т.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 3 - 7.

Коротко описано життєвий шлях відомого вченого і організатора науки М.В. Келдиша як головного теоретика космонавтики. Подані власні спомини авторів. Бібліогр.: 1 назв.

О Мстиславе Всеволодовиче Келдыше / Аким Э.Л., Энеев Т.М. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 3 - 7.

Кратко очерчен путь выдающегося ученого и организатора науки Мстислава Всеволодовича Келдыша как главного теоретика космонавтики. Приведены личные воспоминания авторов. Библиогр.: 1 назв.


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.94: 532.59

Про рівняння типу Бусінеска повністю нелінійних і одного порядку дисперсії / Демченко Р.І., Дикий П.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 8 - 27.

У даній роботі наведено альтернативне отримання одношарової та двошарової нелінійної моделі типу Бусінеска порядку  ( -параметр дисперсії) у термінах градієнта від заданого потенціалу швидкості на поверхнях шару рідини, що визначається довільними параметрами. Проведено порівняння лінійних дисперсійних та нелінійних характеристик з моделями типу Бусінеска порядку , записаними у термінах компонент вектора швидкості, що дорівнює градієнту потенціала, який задається на довільних поверхнях шару води, а також у термінах середньої швидкості. Табл.: 4. Іл.: 6. Бібліогр.: 18 назв.

УДК 004.94: 532.59

Об уравнениях типа Буссинеска полностью нелинейных и одного порядка дисперсии: вывод и сравнительный анализ / Демченко Р.И., Дикий П.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 8 - 27.

В настоящей работе дан альтернативный вывод однослойной и двухслойной нелинейной модели типа Буссинеска порядка  ( -параметр дисперсии) в терминах градиента от задаваемого потенциала скорости на поверхностях слоя жидкости, определяемых свободными параметрами. Проведено сравнение линейных дисперсионных и нелинейных характеристик с моделями типа Буссинеска порядка , записанными в терминах компонент вектора скорости, равного градиенту потенциала, заданного на произвольных поверхностях слоя воды, а также в терминах средней скорости. Табл.: 4. Ил.: 6. Библиогр.: 18 назв.


УДК 004.051:004.89: 519.712.2

Структурна адаптація алгоритмів на основі поліморфізму / Шинкаренко В.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 28 - 44.

Запропоновано метод динамічного формування структурно адаптивних алгоритмів. Він включає методи формування метаалгоритму, аналізу ефективності виконання алгоритму, що адаптується, та надання рекомендацій щодо його синтезу. Показано застосування методу для адаптації алгоритмів сортування з використанням розробленого програмного забезпечення. Виконані обчислювальні експерименти. Достовірність методу підтверджена результатами адаптації в часткових, теоретично досліджених, випадках. Показана практична доцільність структурно адаптивних алгоритмів при виконанні на різноманітних потоках початкових даних. Табл.: 1. Іл.: 4. Бібліогр.: 16 назв.

УДК 004.051:004.89: 519.712.2

Структурная адаптация алгоритмов на основе полиморфизма / Шинкаренко В.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 28 - 44.

Предложен метод динамического формирования структурно адаптивных алгоритмов. Он включает методы формирования метаалгоритма, анализа эффективности выполнения адаптируемого алгоритма и выработки рекомендаций для его синтеза. Показано применение метода к адаптации алгоритмов сортировки на основе разработанного программного обеспечения. Выполнены численные эксперименты. Достоверность метода подтверждена результатами адаптации в частных, теоретически изученных, случаях. Показана практическая ценность структурно адаптивных алгоритмов при выполнении на различающихся потоках входных данных. Табл.: 1. Ил.: 4. Библиогр.: 16 назв.


УДК 004.31, 538.945, 530145

Аналіз моделі квантових обчислень / Бєляев А.К., Клименко В.П. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 45 - 52.

У стислому реферативному огляді наведено аналіз квантової моделі обчислень у класичному уявленні та  геометричній алгебрі. В результаті аналізу показано можливість представлення квантової моделі обчислень у симетричній групі перетворень, зокрема, в системі перетворень, визначеній на абстрактному p-позиційному регістрі. Приводиться оцінка порядку повної групи двокубітових квантових перетворень. Табл.: 2. Іл.: 1. Діагр.: 2. Бібліогр.: 15 назв.

УДК 004.31, 538.945, 530145

Анализ модели квантовых вычислений / Беляев А.К., Клименко В.П. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 45 - 52.

В кратком реферативном обзоре приводится анализ квантовой модели вычислений в классическом представлении и геометрической алгебре. В результате анализа показана возможность представления квантовой модели вычислений в симметрической группе преобразований, в частности, в системе преобразований, определенной на абстрактном p-позиционном регистре. Приводится оценка порядка полной группы двухкубитовых квантовых преобразований. Табл.: 2. Ил.: 1. Диагр.: 2. Библиогр.: 15 назв.


НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 004.032.26

Формування нечітких навчальних множин для нейронних мереж в задачах стиснення даних без втрат / Іваськів Ю.Л., Левченко В.В., Лещинський О.Л. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 53 - 60.

Розглянуті особливості навчання та функціонування нейронних мереж при розв'язанні задачі стиснення даних без втрат у потоковому режимі. Запропоновано метод формування навчальних множин з використанням нечіткого представлення вихідних значень. Виконано експериментальний аналіз впливу виду функції приналежності нечіткого вихідного значення на процес навчання мережі. Табл.: 1. Іл.: 9. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 004.032.26

Формирование нечетких обучающих множеств для нейронных сетей в задачах сжатия данных без потерь / Иваськив Ю.Л., Левченко В.В., Лещинский О.Л. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 53 - 60.

Рассмотрены особенности обучения и функционирования нейронных сетей при решении задачи сжатия данных без потерь в потоковом режиме. Предложен метод формирования обучающих множеств с использованием нечеткого представления выходных значений. Выполнен экспериментальный анализ влияния вида функции принадлежности нечеткого выходного значения на процесс обучения сети. Табл.: 1. Ил.: 9. Библиогр.: 21 назв.


УДК 519.682+531.6

З історії вітчизняної комп'ютерної алгебри / Єфімов Г.Б., Грошева М.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 61 - 67.

У роботі коротко викладені деякі етапи, проблеми розвитку і використання комп'ютерної алгебри (КА) і систем комп'ютерної алгебри (СКА). Наведений список відомих вітчизняних систем комп'ютерної алгебри, конференцій, семінарів, збірників праць у цій галузі інформатики. Бібліогр.: 1 назв.

УДК 519.682+531.6

Из истории отечественной компьютерной алгебры / Єфимов Г.Б., Грошева М.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 61 - 67.

В работе кратко излагаются некоторые этапы, проблемы развития и использования компьютерной алгебры (КА) и систем компьютерной алгебры (СКА). Приводится список известных отечественных систем компьютерной алгебры, конференций, семинаров, сборников трудов в этой области информатики. Библиогр.: 1 назв.


УДК 681.3.06

Побудова ітераційних формул для розв'язування системи диференціальних рівнянь з використанням розвинення функцій за нев'язками / Теслер Г.С., Гелемб'юк Р.В. // Математичні машини і системи. - 2009. -   № 2. - С. 68 - 75.

У статті розглядається метод побудови ітераційних формул для наближення систем диференціальних рівнянь. Метод побудований на основі технології розвинення функцій за нев'язками. Наведено приклади застосування описаного методу до поширених жорстких систем диференціальних рівнянь. Табл.: 1. Бібліогр.: 8 назв.

УДК 681.3.06

Построение итерационных формул для решения системы дифференциальных уравнений  с использованием разложения функций по невязкам / Теслер Г.С., Гелембьюк Р.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 68 - 75.

В статье рассмотрен метод построения итерационных формул для приближения систем дифференциальных уравнений. Метод построен на основе технологии разложения функций по невязкам. Приведены примеры использования описанного метода для распространенных жестких систем дифференциальных уравнений. Табл.: 1. Библиогр.: 8 назв.


УДК 004.7; 004.056/057

Сучасний стан захисту інформації в ІР-телефонії / Литвинов В.В., Казимир В.В., Риндич Є.В. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 76 - 84.

Представлено аналіз стану захисту інформації в сучасних системах ІР-телефонії. Проаналізовано основні схеми побудови криптосистем, види з'єднання абонентів, найпоширеніші алгоритми шифрування та протоколи VoIP. Виходячи з проведеного аналізу, сформульовано вимоги до комплексного захищеного VoIP- протоколу. Іл.: 6. Бібліогр.: 24 назв.

УДК 004.7; 004.056/057

Современное состояние защиты информации в IP-телефонии / Литвинов В.В., Казимир В.В., Рындич Е.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 76 - 84.

Представлен анализ состояния защиты информации в современных системах IP-телефонии. Проанализированы основные схемы построения криптосистем, виды соединения абонентов, наиболее распространенные алгоритмы шифрования и протоколы VoIP. Исходя из проведенного анализа, сформулированы требования к комплексному защищенному VoIP- протоколу. Ил.: 6. Библиогр.: 24 назв.


УДК 519.7+ 004

Досвід побудови інформаційно-технологічної інфраструктури територіально розподіленого підприємства // Лисецький Ю.М., Каревіна Н.П. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 85 - 93.

Розглянуто питання побудови ІТ-інфраструктури територіально розподіленого підприємства. Сформульований набір вимог до сучасних ІТ-інфраструктур і відповідної їм функціональності систем, приведена  послідовність завдань, що вирішуються в ході їх інтеграції. Описаний досвід реалізації проекту для страхової компанії «ПРОВІДНА». Іл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 519.7+ 004

Опыт построения информационно-технологической инфраструктуры территориально распределенного предприятия / Лисецкий Ю.М., Каревина Н.П. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 85 - 93.

Рассмотрен вопрос построения ИТ-инфраструктуры территориально распределенного предприятия. Сформулирован набор требований к современным ИТ-инфраструктурам и соответствующей им функциональности систем, приведена последовательность задач, решаемых в ходе их интеграции. Описан опыт реализации проекта для страховой компании «ПРОВИДНА». Ил.: 1. Библиогр.: 7 назв.


 МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМИ СИСТЕМАМИ

УДК 621.311.001.57

Моделювання невизначеності базування при вимірюванні відхилень від круглості крутильних кілець / Чередніков О.М., Чередніков І.О., Борисов О.О. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 94 - 106.

Дослідження впливу схеми базування на похибки вимірювання параметрів геометричної точності крутильних кілець здійснено машинним моделюванням з використанням теорії математичного планування експериментів другого порядку за матрицею центрального рототабельного композиційного плану. Моделювання триточкової схеми вимірювання круглості внутрішньої поверхні проведено для овоїдів, що відповідають за формою дійсним видам відхилень від круглості робочих поверхонь крутильних кілець, виміряних на кругломірі. Отримані результати моделювання дозволяють обґрунтувати використання в виробничій практиці триточкових схем вимірювання з урахуванням уточнених поправкових коефіцієнтів. Іл.: 9. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 621.311.001.57

Моделирование неопределенности базирования при измерении отклонений от круглости крутильных колец / Чередников О.Н., Чередников И.О., Борисов А.А. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 94 - 106.

Исследование влияния схемы базирования на погрешности измерения параметров геометрической точности крутильных колец осуществлено машинным моделированием с использованием теории математического планирования экспериментов второго порядка по матрице центрального рототабельного композиционного плана. Моделирование трехточечной схемы измерения круглости внутренней поверхности проведено для овоидов, что отвечают по форме действительным видам отклонений от круглости рабочих поверхностей крутильных колец, измеренных на кругломере. Полученные результаты моделирования позволяют обосновать использование в производственной практике трехточечных схем измерения с учетом уточненных поправочных коэффициентов. Ил.: 9. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.82 (045)

Особливості опитування експертів при побудові логічних моделей управління складними об'єктами / Вавіленкова А.І. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 107 - 112.

Розглянуто модель управління складним об'єктом у загальному випадку, проаналізовано її складові та запропоновано методику експертного опитування для отримання множини способів впливу на об'єкт управління. Продемонстровано основні стадії та методи експертного опитування, сформовано запитання в загальній формі для проведення анкетування, предметною областю якого є складні об'єкти управління. Іл.: 1. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 004.82 (045)

Особенности опроса экспертов при построении логических моделей управления сложными предложениями / Вавиленкова А.И. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 107 - 112.

Рассмотрена модель управления сложным объектом в общем случае, проанализированы ее составляющие и предложена методика экспертного опроса для получения множества способов воздействия на объект управления. Продемонстрированы основные стадии и методы экспертного опроса, сформированы вопросы в общей форме для проведения анкетирования, предметной областью которого являются сложные объекты управления. Ил.: 1. Библиогр.: 6 назв.


УДК 007; 681.3

Імітаційне моделювання імовірнісних виробничих систем / Гончаров О.М., Деміденко О.М., Клименко А.В., Максимей І.В., Смородiн В.С., Чирiк І.К. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 113 - 116.

Пропонується спосіб формалізації імовірнісних технологічних процесів виробництва на основі побудови імітаційної моделі імовірнісного мережевого графіка; технологія використання системи автоматизації моделювання агрегатного типу для побудови імітаційних моделей; методика використання комплексу імітації для вирішення завдань дослідження імовірнісних технологічних процесів виробництва. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 007; 681.3

Имитационное моделирование вероятностных производственных систем / Гончаров А.Н., Демиденко О.М., Клименко А.В., Максимей И.В., Смородин В.С., Чирик И.К. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 113 - 116.

Предлагается способ формализации вероятностных технологических процессов производства на основе построения имитационной модели вероятностного сетевого графика; технология использования системы автоматизации моделирования агрегатного типа для построения имитационных моделей; методика использования комплекса имитации для решения задач исследования вероятностных технологических процессов производства. Библиогр.: 4 назв.


УДК 519.168

Аналіз математичної моделі розповсюдження викидів з резервуарів у атмосферу / Тимків Д.Ф., Онацко Р.Г., Наслєднікова М.А. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 117 - 121.

Проведено розрахунки щодо реалізації створеної математичної моделі та аналіз отриманих результатів із встановленням закономірностей формування хмари забруднень у повітряному середовищі, викликаних викидами вертикальних стальних резервуарів, які є паровою фазою випаровування нафти і нафтопродуктів. Використання запропонованого підходу дозволяє підвищити ефективність прогнозування поширення шкідливих випарів на промислових підприємствах нафтогазового комплексу, що дозволить в найближчому майбутньому суттєво покращити техніко-економічні показники. Іл.: 1. Бібліогр.: 3 назв.

УДК 519.168

Анализ математической модели распространения выбросов из резервуаров в атмосферу / Тымкив Д.Ф., Онацко Р.Г., Наследникова М.А. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 117 - 121.

Проведены расчеты относительно реализации созданной математической модели и анализ полученных результатов с установлением закономерностей формирования загрязнений в воздушной среде, вызванных выбросами вертикальных стальных резервуаров, которые являются паровой фазой испарения нефти и нефтепродуктов. Использование предложенного подхода позволяет повысить эффективность прогнозирования расширения вредных испарений на промышленных предприятиях нефтегазового комплекса, что позволит в ближайшем будущем улучшить технико-экономические показатели. Ил.: Библиогр.: 3 назв.


УДК 007; 681.3

Спосіб дослідження виробничих систем з послідовною організацією технологічного циклу / Клименко А.В.    // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 122 - 128.

Розглядається підхід до імітації технологічних процесів виробництва з послідовною організацією за допомогою програмно-технологічного комплексу імітації на основі аналізу особливостей функціонування послідовних імовірнісних технологічних процесів виробництва методом дослідження, який є комбінацією процедур Монте-Карло, напівмарківських моделей і процедур аналізу операційної обстановки технологічного процесу. Бібліогр.: 2 назв.

УДК 007; 681.3

Способ исследования производственных систем с последовательной организацией технологического цикла     / Клименко А.В. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 122 - 128.

Рассматривается подход к имитации технологических процессов производства с последовательной организацией с помощью программно-технологического комплекса имитации на основе анализа особенностей функционирования последовательных вероятностных технологических процессов производства методом исследования, который представляет собой комбинацию процедур Монте-Карло, полумарковских моделей и процедур анализа операционной обстановки технологического процесса.  Библиогр.: 2 назв.


УДК 681.3

Проектний підхід до управління державними фінансами / Перфілова Н.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - №  2. - С. 129 - 138.

Здійснено аналіз існуючих методів управління державним бюджетом. Проаналізовано програмно-цільовий підхід у бюджетному процесі, виявлені недоліки його впровадження в Україні. Пропонується впровадження методології управління проектами для підвищення ефективності програмно-цільового методу управління бюджетом країни. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3

Проектный подход к управлению государственными финансами / Перфилова Н.Н. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 129 - 138.

Проведён анализ существующих методов управления государственным бюджетом. Проанализирован программно-целевой подход в бюджетном процессе, выявлены недостатки его внедрения в Украине. Предлагается внедрение методологии управления проектами для повышения эффективности программно-целевого метода управления бюджетом страны. Библиогр.: 5 назв.


   ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 62.019

Розрахунок кількості запасних елементів у ЗІП на основі DN-розподілу / Стрельніков В.П., Шоу Вейхао // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 139 - 144.

Представлено методики розрахунку достатності ЗІП, кількості невідновлюваних запасних елементів на основі використання як теоретичної моделі відмов елементів і виробу двопараметричного DN-розподілу.

УДК 62.019

Расчет количества запасных элементов в ЗИП на основе DN-распределения / Стрельников В.П., Шоу Вейхао // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 139 - 144.

Представлены методики расчета достаточности ЗИП, количества невосстанавливаемых запасных элементов на основе использования в качестве теоретической модели отказов элементов и изделия двухпараметрического DN-распределения.


  

УДК 681.32.019

Стандартизація у сфері інформаційних технологій / Чумакова Т.Я., Циганенко С.М. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 145 - 150.

У статті представлено короткий огляд міжнародних організацій по стандартизації у сфері інформаційних технологій. Приведена організаційна структура міжнародної організації по стандартизації International Organization for Standardization (ISO). Вказані види виробів (міжнародні стандарти, технічні специфікації, технічні звіти, публічно доступні специфікації, міжнародні домовленості), які розбудовує ISO. Бібліогр.: 7 назв.

УДК 681.32.019

Стандартизация  в сфере информационных технологий / Чумакова Т.Я., Цыганенко С.М. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 145 - 150.

В статье представлен краткий обзор международных организаций по стандартизации в сфере информационных технологий. Приведена организационная структура международной организации по стандартизации International Organization for Standardization (ISO). Указаны виды изделий (международные стандарты, технические спецификации, технические отчеты, публично доступные спецификации, международные соглашения), которые развивает ISO. Библиогр.: 7 назв.


УДК 004.934.1'1

Методологія контролю якості виготовлення вузлів на заводах-виготовлювачах / Федоров Є.Є. // Математичні машини і системи. - 2009. - № 2. - С. 151 - 160.

У статті запропонована методологія контролю якості виготовлення вузлів електромеханічних систем на заводах-виготовлювачах, заснована на методах цифрової обробки сигналу й теорії розпізнавання образів, що включає в себе методики класифікації, ідентифікації еталонів класів, цілеутворення, розпізнавання, а також правила прийняття рішень. Для запропонованих методик приводяться результати чисельного дослідження. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.934.1'1

Методология контроля качества изготовления узлов на заводах-изготовителях / Федоров Е.Е. // Математические машины и системы. - 2009. - № 2. - С. 151 - 160.

В статье предложена методология контроля качества изготовления узлов электромеханических систем на заводах-изготовителях, основанная на методах цифровой обработки сигнала и теории распознавания образов, включающая в себя методики классификации, идентификации эталонов классов, целеобразования, распознавания, а также правила принятия решений. Для предложенных методик приводятся результаты численного исследования. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010