Математичні машини та системи. 2004 №3

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ  СИСТЕМИ

УДК 680.3
Технологія обробки і управління світами / Сапатий С.П. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 3 – 16.
Розроблена нова модель паралельного і розподіленого характеру для управління і обробки даних. Вона містить саморозвиваючий, захоплюючий простір автомат, навігаційну і координаційну мову вищого рівня, яка описує системні проблеми у режимі просторового патерн-метчинга, а також супутні розподілені управляючі механізми з орієнтацією на менеджмент фізичних, віртуальних і комбінованих світів. Модель дозволяє отримувати складні просторові рішення у компактному інтегральному і безшовному вигляді. Вона може ефективно використовуватися для створення інтеграції, моделювання, обробки і управління різноманітністю динамічних і відкритих систем – від фізичних до біологічних, від штучних до природних. Іл.:17. Бібліогр.: 19 назв.

УДК 680.3
Технология обработки и управления мирами / Сапатый С.П. // Математические машины и системы. –2004. – № 3. – С.3 – 16.
Разработана новая модель параллельного и распределенного характера для управления  и обработки данных. Она содержит саморазвивающийся, захватывающий пространство автомат, навигационный и координационный язык высшего уровня, описывающий системные проблемы в режиме пространственного патерн-метчинга, а также сопутствующие распределенные управляющие механизмы с ориентацией на менеджмент физических, виртуальных и комбинированных миров. Модель позволяет получать сложные пространственные решения в компактном, интегральном и бесшовном виде. Она может эффективно использоваться для создания интеграции, моделирования, обработки и управления разнообразием динамических и открытых систем – от физических до биологических, от искусственных до естественных. Ил.: 17. Библиогр.: 19 назв.


УДК  621.8:681.5
Кодування контурів, які представлені за допомогою кривих Безьє, в задачах нейромережевої класифікації / Куссуль М.Є. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С.17-30.
Стаття присвячена опису методу та алгоритмів кодування контурів, які представлені кривими Безьє, для розпізнавання візуальних образів за допомогою нейронних мереж. Оскількі опис контура може мати довільну кількість і послідовність кривих Безьє, то для використання нейронних мереж необхідне додаткове кодування. Додаткове кодування виконується за допомогою гістограм з використанням параметричного запису кривих у контурі. Запропоновані обмеження на криві Безьє, які дозволяють суттєво зменшити довжину отримуваного коду. Працездатність та ефективність розробленого методу показана на прикладі класифікації плоских фігур. Іл.: 6. Бібліогр.: 4 назв.

УДК  621.8:681.5
Кодирование контуров, представленных кривыми Безье, в задачах нейросетевой классификации / Куссуль М.Э. // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С.17-30.
Статья посвящена описанию метода и алгоритмов кодирования контуров, представленных кривыми Безье, для нейросетевого распознавания зрительных образов. Поскольку описание контура может содержать произвольное количество и последовательность кривых Безье, то для использования нейронных сетей требуется дополнительное кодирование. Дополнительное кодирование осуществляется при помощи гистограмм на основе параметрического представления кривых контура. Предложены ограничения на кривые Безье, позволяющие существенно сократить длину получаемого кода. Работоспособность и эффективность разработанного метода показаны на примере классификации плоских фигур. Ил.: 6. Библиогр.: 4 назв.


УДК 518.5
Обчислення функції інтеграла імовірностей та її оберненої / Теслер Г.С., Зи Хак Зунг // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 31-40.
В статті запропоновані алгоритми для ефективного обчислення функції інтеграла імовірностей та її оберненої, які базуються на розкладі цих функцій у ряд за нев’язками по поліномах Ерміта. Для обчислення квантилей інтеграла імовірностей отримано розклад функцій у ряд нев’язок на основі обернення розкладу функції інтеграла імовірностей, що потребує значно менших витрат, ніж розклад у ряд Тейлора. На базі цього розкладу отримані ітераційні формули довільного порядку збіжності. Особливу увагу присвячено початковим наближенням на основі сегментної апроксимації, питанням табулювання функцій та обчислення взаємно-обернених функцій. Представлені матеріали моделювання запропонованих алгоритмів на комп’ютері. Табл.: 3. Іл.: 4. Бібліогр.: 26 назв.

УДК 518.5
Вычисление функции интеграла вероятности и ей обратной / Теслер Г.С., Зы Хак Зунг // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С.31-40.
В статье предложены алгоритмы для эффективного вычисления функции интеграла вероятностей и ей обратной, основанные на разложении этих функций в ряд невязок по полиномам Эрмита. Для вычисления квантилей интеграла вероятностей получено разложение функций в ряд невязок на основе обращения разложения функции интеграла вероятностей, что требует значительно меньших затрат, чем разложение в ряд Тейлора. На основе этого разложения получены итерационные формулы произвольного порядка сходимости. Особое внимание уделено начальным приближениям на основе сегментной аппроксимации, вопросам табулирования функций и вычисления взаимно-обратных функций. Представлены материалы моделирования предложенных алгоритмов на компьютере. Табл.: 3. Ил.: 4. Библиогр.:   26  назв.


ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ КОМПЛЕКСИ

УДК 519.6
Вірогідність розв'язків лінійних математичних моделей з наближено заданими вихідними даними / Хіміч О.М., Войцеховський С.О., Бруснікін В.М. // Математичні машини і системи.   2004.  № 3, 4.  С.41-47. На основі методу сингулярного розвинення  матриць та властивостей відповідних проекційних матриць отримані нові оцінки похибки нормального псевдорозв'язку в загальному випадку несумісних систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі збуреними коефіцієнтами. Досліджено випадки зменшення рангу збуреної матриці, його збереження, та збільшення. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.6
Достоверность решений линейных математических моделей с приближенно заданными исходными данными / Химич А.Н., Войцеховский С.А., Брусникин В.Н. // Математические машины и системы.   2004.  № 3, 4.   С.41-47.
На основании аппарата сингулярного разложения матриц и свойств соответствующих проекционных матриц  получены новые оценки погрешности нормального псевдорешения в общем случае несовместных систем линейных алгебраических уравнений с возмущенными коэффициентами. Рассмотрены случаи уменьшения ранга возмущенной матрицы, его сохранения и увеличения. Библиогр.: 6 назв.


УДК 519.862
До моделі фізичної економіки / Алєксєєв А. А. // Математичні машини і системи. – 2004. – №. 3. – С.48-56.
Модель описується системою інтегро-диференціальних рівнянь. Вона спрямована на визначення реального “фізичного” стану економіки на макрорівні з використанням підходів українських економістів-кібернетиків. Розглянуті фактори екології, вичерпання запасів, захисту навколишнього середовища. Суттєві складові моделі – блоки грошового забезпечення економіки та захисту власного виробника. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 519.862
К модели физической экономики / Алексеев А. А. // Математические машины и системы. – 2004. – №. 3. – С. 48-56.
Модель, описываемая системой интегро-дифференциальных уравнений, направлена на исследование реального, физического» состояния экономики на макроуровне. Рассматриваются факторы экологии, исчерпания запасов, защиты окружающей среды. Важные составляющие модели – блоки денежного обеспечения экономики и защиты отечественного производителя. Библиогр.: 6 назв.


УДК 681.327.12
Про один підхід до аналізу і синтезу виявлявачів реального часу – багаторівневих схем ухвалення рішення / Зуєв С.О., Гасанов А.С. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С.57-74.
Розглянуто підхід до аналізу і синтезу оптимальних багаторівневих схем ухвалення рішення стосовно до систем, структура яких (чи алгоритм функціонування) представлені у вигляді кореневого дерева.  Запропонований підхід дозволяє оцінити якість функціонування системи розпізнавання на усіх етапах її конструювання: від вихідних алгоритмів до апаратурної реалізації на персональних комп’ютерах чи спеціалізованих автоматичних пристроях. Показано, що неоптимальні (з погляду енергетичних витрат системи на ухвалення рішення) схеми ухвалення єдиного рішення володіють іншою корисною властивістю – нечутливістю до розподілу сигнал/шум, що робить зручним їхню мікропроцесорну реалізацію. Приведено реалізацію методів і алгоритмів, що пропонуються для практично важливої задачі – синтезу схеми пристрою автоматичного контролю «мертвої зони», що попереджає водія про наявність непомітного транспортного засобу на сусідній смузі однобічного руху. Іл.: 5. Бібліогр.: 37 назв.

УДК 681.327.12
Об одном подходе к анализу и синтезу обнаружителей реального времени – многоуровневых схемах принятия решения / Зуев С.А., Гасанов А.С. // Математические машины и системы. – 2004. – №3. – С.57-74.
Рассмотрен подход к анализу и синтезу оптимальных многоуровневых схем при¬нятия решения применительно к системам, структура которых (или алгоритм функциони¬рования) представлена в виде корневого дерева. Предлагаемый подход позволяет оценивать качество функционирования системы распознавания на всех этапах её конструиро¬вания: от исходных алгоритмов до аппаратурной реализации на персональных компью¬терах или специализированных автоматических устройствах. Показано, что неопти¬мальные (с точки зрения энергетических потерь системы на принятие решения) схемы принятия единственного решения обладают другим полезным свойством – нечувствительностью к распределению сигнал/шум, что делает удобным их микропроцессорную реализацию. Приведена реализация предлагаемых методов и алгоритмов для практически важной задачи –синтеза схемы устройства автоматического контроля «мёртвой зоны», предупреждающего водителя о наличии невидимого транспортного средства на соседней полосе одностороннего   движения.  Ил.: 5. Библиогр.: 37 назв.


УДК 681.3:330.3:340.1
Моніторинг принципів моделювання економічної рівноваги і товарно-грошового механізму функціонування економіки України з позицій її регіонального розвитку / Морозов А.О., Косолапов В.Л., Суперсон С.І., Ковтун В.О., Колосов В.Є., Отрішко О.В., Петрук Н.П. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. –  С.75-88.
Проблеми суспільного і  економічного розвитку України пов’язані з вивченням механізмів їх функціонування як в умовах сьогодення, так і в перспективі. Сама постановка задачі удосконалювання механізмів як економічного розвитку, так і адміністративної сфери управління, припускає постулювання  можливості порівняння різних варіантів, тобто знаходження деякого критерію оптимальності та можливості його вибору при моделюванні економічної рівноваги і товарно-грошового механізму функціонування економіки України з позицій її регіонального розвитку. У такій площині питання задачі, що належать до сфери економічної науки, у певній мірі тотожні  задачам теорії оптимального управління економікою. Разом з цим практика ставить задачі подальшого узагальнення і розробки більш послідовних уявлень про систему взаємозв’язків як загальнодержавного, так і регіонального рівнів, що охоплювали б усі сторони суспільної діяльності, а також про комплекс проблем, зв'язаних з її реалізацією. Враховуючи нагальність поставленої проблеми у статті розглянуто принципи формалізації і функціонування системи оптимального регулювання виробничих процесів як загальнодержавного, так і регіональних рівнів України. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 681.3:330.3:340.1
Мониторинг принципов моделирования экономического равновесия и товарно-денежного механизма функционирования экономики Украины с позиций ее регионального развития / Морозов А.А., Косолапов В.Л., Суперсон С.И., Ковтун В.А., Колосов В.Е., Отришко О.В., Петрук Н.П. // Математические машины и системы. – 2004. –  №  3. –  С.75-88.
Проблемы общественного и  экономического развития Украины вызывают необходимость изучения механизмов их функционирования как в условиях современности, так и с позиций перспективы. В целом постановка задачи совершенствования механизмов как экономического развития, так и сферы управления предполагает постулирование  возможности сравнения различных вариантов развития, то есть нахождения некоторого критерия оптимальности и возможности его выбора при моделировании экономического равновесия и товарно-денежного механизма функционирования экономики Украины как в целом, так и с позиций ее регионального развития. В такой плоскости вопроса задачи, которые являются сферой экономических наук, в определенной степени тождественны  задачам теории оптимального управления экономикой. Вместе с этим практика ставит задачи дальнейшего обобщения и разработки более последовательных представлений о системе взаимосвязей общегосударственного и регионального уровней, что охватывали б все стороны общественной деятельности, а также комплекса проблем, связанных с их реализацией. Учитывая актуальность поставленных проблем, в статье рассмотрены принципы формализации функционирования систем с позиций оптимального регулирования производственных процессов как общегосударственного, так и региональных уровней Украины. Библиогр.: 5 назв.


УДК 004.722.2/004.089
Метод синтезу послуг у задачах комп'ютерної телефонії / Палагін О.В., Алішов Н.І., Поліновський В.В., Іваськів Ю.Л. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С.89 -101.
Аналізується можливість формалізації задач комп'ютерної телефонії з метою синтезу послуг, що представляються "на льоту". Головною задачею цих досліджень є створення засобів і технологій, які забезпечують універсальну повноту синтезованих систем на різних рівнях проектування. Для цього до загальної задачі надання послуг комп'ютерної телефонії застосовується метод декомпозиції великих систем. Запропоновано метод синтезу формальних об'єктів для формування послуг комп'ютерної телефонії за допомогою мереж Петрі. Табл.: 4. Іл.: 8. Бібліогр.: 9 назв.

УДК 004.722.2/004.089
Метод синтеза услуг в задачах компьютерной телефонии / Палагин А.В., Алишов Н.И., Полиновский В.В., Иваськив Ю.Л. // Математические машины и системы. –2004. – № 3. – С.89 -101.
Анализируется возможность формализации задач компьютерной телефонии с целью синтеза предоставляемых услуг «на лету». Главной задачей этих исследований является создание средств и технологий, обеспечивающих универсальную полноту синтезируемых систем на разных уровнях проектирования. Для этого к общей задаче предоставления услуг компьютерной телефонии применяется метод декомпозиции больших систем. Предложен метод синтеза формальных объектов для формирования услуг компьютерной телефонии при помощи сетей Петри. Табл.: 4. Ил.: 8. Библиогр.: 9 назв.


УДК 680.3
Когнітивна візуалізація  базових процедур процесу прийняття рішення в системі управління активним об’єктом / Косс В.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 102 – 109.
В статті розглядається форма візуалізації інформації в системах підтримки прийняття рішень типу “Ситуаційний центр“ як засіб забезпечення когнітивного сприяння даних моніторингу персоналом системи управління. Іл.: 8. Бібліогр.: 5 назв.

УДК 680.3
Когнитивная визуализация базовых процедур процесса принятия решений в системе управления активным объектом / Косс В.А. // Математические  машины и системы. – 2004. – № 3. – С. 102 – 109.
В статье рассматривается форма визуализации информации в системах поддержки принятия решений типа “Ситуационный центр” как средство обеспечения когнитивного восприятия данных мониторинга персоналом системы управления. Ил.: 8. Библиогр.: 5 назв.


УДК 681.3
Узагальнені оцінки факторів у задачах когнітивного моделювання / Таран Т.А., Шемаев В.М. // Математичні  машини та системи. – 2004. – № 3. – С. 110 – 124.
У роботі розглянуто когнітивні моделі слабо структурованих ситуацій, які можуть бути представлені у вигляді напружених орієнтованих графів. Наводиться демонстраційний приклад формалізації ситуації на ринку високотехнологічної продукції. Запропоновані методики на базі якісних, нечітких та структурних методів для одержання узагальнених оцінок факторів ситуації, які  складаються з різноманітних показників. Табл.: 2. Іл.: 5. Бібліогр.: 14 назв.

УДК 681.3
Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Таран Т.А., Шемаев В.Н. // Математические машины и системы. – 2004. – № 3.  – С. 110 – 124.
В работе рассматриваются когнитивные модели слабоструктурированных ситуаций, представимые в виде нагруженных ориентированных графов. Приводится демонстрационный пример описания ситуации на рынке высокотехнологичной продукции. Предлагаются методики на основе качественных, нечетких и структурных методов для получения обобщенных оценок факторов ситуации, состоящих из различных показателей. Табл.: 2. Ил.: 5. Библиогр.: 14 назв.


УДК 681.3
Інтелектуалізація інформаційних систем – механізми та інструментарій інтерактивного ситуативного аналізу / В’юн В.І. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С. 125 – 131.
У статті розглядається питання розширення організаційно-функціональної структури проблемно-орієнтованих інформаційних систем технологічними засобами тріади СхД &Olap& ІАД (Сховища даних & On-line analytical  processing & Інтелектуального аналізу даних). Доповнення до традиційного арсеналу засобів інформаційної системи надає їй рис “розумної” системи, яка на основі людино – машинного аналізу (Olap)  накопичених фактів своєї діяльності  (СхД) здатна передбачати небажаний розвиток подій та пропонувати запобіжні заходи самоорганізації  (реінжиніринг). Бібліогр.: 15 назв.

УДК 681.3
Интеллектуализация информационных систем – механизмы и инструментарий интерактивного ситуационного анализа / Вьюн В.И. // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С.125 – 131.
В статье рассматриваются вопросы расширения организационно-функциональной структуры проблемно-ориентированных информационных систем технологическими средствами триады ХрД &Olap& ИАД (Хранилище данных & On-line analytical  processing& Интеллектуального анализа данных). Дополнения к традиционному арсеналу средств системы придают ей черты “разумной”  системы, которая в процессах интерактивного анализа  (Olap) накопленных фактов деятельности (ХрД) способна предвидеть нежелательное развитие событий и предложить упреждающие действия самоорганизации (реинжениринг). Библиогр.: 15 назв.


УДК 681.3
Імітаційне моделювання розподiленоϊ обробки  iнформацiϊ в локальних обчислювальних мережах / Биченко О.В., Левчук В.Д., Максимей I.В., Маслович С.Ф., Смородiн В.С., Селицький В.І., Поташенко О.М. // Математичнi машини i системи. – 2004. –   № 3. – С.132 – 143.
Визначено актуальнiсть проектного моделювання розподiленоϊ обробки iнформацiϊ в локальних мережах. Проведено формалізацiю обчислювального процесу і робочого навантаження (РН) на ЛОМ на основi апарату сiткового планування. Розглядається модифiкована технологiя аналiзу параметрiв iмовiрного сiткового графiка iмiтaцiϊ  в ЛОМ. Табл.: 1. Iл.: 5. Бiблiогр.: 13 назв.

УДК 681.3
Имитационное моделирование распределенной обработки информации в локальных вычислительных сетях / Быченко О.В., Левчук В.Д., Максимей И.В., Маслович С.Ф., Смородин В.С., Селицкий В.И.,  Поташенко А.М. // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С. 132 – 143.
Определена актуальность проектного моделирования распределенной обработки информации в ЛВС. Приведена формализация вычислительной и рабочей нагрузки на ЛВС на основе аппарата сетевого планирования. Рассматривается модифицированная технология анализа параметров вероятностного сетевого графика на основе метода Монте-Карло. Излагается методика имитационного моделирования распределенной обработки информации в ЛВС. Табл.: 1. Ил.: 5. Библиогр.: 13 назв.


УДК 681.3
Системний аналіз мережевих технологій створення регіональних інтелектуальних мереж як базису широкополосної первинної мережі зв’язку / Ластовченко М.М., Біляк В.І., Русецький В.Є.  // Математичні машини і системи. – 2004. – №3. – С.144 – 155.
За результатами системного аналізу обґрунтовується начальний етап створення широкополосних транспортних платформ для  регіональних інтелектуальних мереж. Аналізуються дві мережні технології: створення платформи для мережі Internet нового покоління і  універсальних мереж, реалізованих за допомогою базових інтелектуальних вузлів. У підсумку приводиться орієнтований рейтинг технологій і визначаються первинні вимоги для системи консалтингу розроблюваних компонентів. Табл.: 1. Іл.: 6. Бібліогр.: 21 назв.

УДК 681.3
Системный анализ сетевых технологий создания региональных интеллектуальных сетей как базиса широкополосной первичной сети связи / Ластовченко М.М., Биляк В.И.,  Русецкий В.Е.  // Математические машины и системы. – 2004. –  № 3. – С. 144 – 155.
По результатам системного анализа определяется: первоначальный этап создания широкополосных транспортных платформ для региональных интеллектуальных сетей. Анализируются две сетевых технологии: создание платформы для сети Internet нового поколения и  универсальных сетей, реализуемых с помощью базовых интеллектуальных узлов. В заключение приводится ориентированный рейтинг технологий и определяются первичные требования для системы консалтинга разрабатываемых компонент. Табл.: 1.  Ил.: 6. Библиогр.: 21 назв.


УДК 681.3
Модель попереджуючої підказки в інтелектуалізованому інтерфейсі користувача / Білоус Л.В., Литвинов В.А.,  Майстренко С.Я. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С.156 – 163.
Розглядається один з методів «малої інтелектуалізації» інтерфейсу користувача – ідентифікація повного слова по його частині і надання підказки користувачу (чи автоматичне відновлення). Побудована і досліджена модель підказки. Отримано оцінки економії  трудозатрат користувача при використанні методу у процесі введення даних. Досліджено вплив усікання слова, що вводиться, на результатну вірогідність даних, приводяться відповідні кількісні оцінки. Відзначається, що отримані оцінки можуть виявитися корисними й в інших випадках, наприклад, для автоматичного визначення  мови  тексту за аналізом початкових символів слова, що вводиться. Табл.: 3. Іл.: 1. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 681.3
Модель упреждающей подсказки в интеллектуализованном интерфейсе пользователя / Белоус Л.В., Литвинов В.А.,  Майстренко С.Я. // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С.156 – 163.
Рассматривается один из методов «малой интеллектуализации» интерфейса пользователя – идентификация полного слова по его части и упреждающая подсказка пользователю (или автоматическое восстановление). Построена и исследована модель упреждающей подсказки. Получены оценки экономии  трудозатрат пользователя при использовании метода в процессе ввода данных. Исследовано влияние усечения вводимого слова на результатную достоверность данных, приводятся соответствующие количественные оценки. Отмечается, что полученные оценки могут оказаться полезными и в других приложениях, например, для автоматического определения языка текста по анализу начальных символов вводимого слова. Табл.: 3. Ил.: 1. Библиогр.: 4 назв.


ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ  ТЕХНІКИ  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 621.192 (035)
Про  методичні похибки прогнозування ресурсу високонадійних виробів електронної техніки /  Стрельніков В.П., Антипенко К.А. // Математичні машини і системи. – 2004. – № 3. – С.164 – 167.Представлені оцінки середнього наробітку до відмови (MTTF) виробів електронної техніки на підставі використання двопараметричних розподілів. Відмічено, що прогнозні оцінки MTTF на підставі експоненційного розподілу завищені у 50–1500 разів у порівнянні з аналогічними оцінками на підставі двопараметричних розподілів. Табл.: 2.  Бібліогр.: 2 назв.

УДК 621.192 (035)
О методических погрешностях прогнозирования  ресурса высоконадежных изделий электронной техники   / Стрельников В.П., Антипенко К.А.  // Математические машины и системы. – 2004. – № 3. – С.164 – 167.
Представлены  оценки средней наработки до отказа (MTTF)  изделий электронной техники  на основе использования двухпараметрических распределений. Отмечается, что прогнозные оценки  MTTF на основе экспоненциального распределения завышены в 50–1500 раз по сравнению с аналогичными оценками на основе двухпараметрических распределений.  Табл.: 2.  Библиогр.: 2 назв.


      Останнє оновлення: May 18, 2010