Математичні машини і системи. 2014 №4

РЕФЕРАТИ І СТАТТІ 


ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ

УДК 004.738.5.057:004.94

При проведенні досліджень у галузі комп’ютерних мереж широкого розповсюдження набуло використання симуляторів для створення мережі для дослідження. Завдання вибору симулятора, що є найбільш придатним  для конкретних досліджень, є досить складним, оскільки існує велика кількість мережевих симуляторів, що мають високі стандарти якості та пройшли перевірку часом. Завдання вибору симулятора також ускладнюється необхідністю усвідомлення достовірності отриманих результатів. У даній статті представлено дослідження симуляторів мереж Ns-2, Ns-3, Oрnet, PacketTracer, Gns3 та Matlab. Порівняння роботи симуляторів проводилося на основі продуктивності IP-мереж із налаштованим захистом. Для отримання справедливих висновків результати роботи симуляторів порівнювались із результатами реальних фізичних мереж. Табл.: 2. Іл.: 2. Бібліогр.: 14 назв. 

 UDC 004.738.5.057:004.94

При проведении исследований в области компьютерных сетей широкое распространение получило использование симуляторов для создания сети для исследований. Задача выбора симулятора, наиболее подходящего для конкретных исследований, является достаточно сложной, поскольку существует большое количество сетевых симуляторов, которые имеют высокие стандарты качества и прошли проверку временем. Задача выбора симулятора также осложняется необходимостью осознания достоверности полученных результатов. В данной статье представлено исследование симуляторов сетей Ns-2, Ns-3, Oрnet, Packet Tracer, Gns3 и Matlab. Сравнение работы симуляторов проводилось на основе производительности IP-сетей с настройками защиты. Для получения справедливых выводов результаты работы симуляторов сравнивались с результатами реальных физических сетей. Табл.: 2. Ил.: 2. Библиогр.: 14 назв.


УДК 519.6

 У роботі пропонуються модифікований метод та алгоритм розв’язування систем нелінійних рівнянь (СНР) для комп’ютерів MIMD-архітектури. Наведені часи розв’язування СНР різних порядків, визначені коефіцієнти прискорення та ефективності використання запропонованого методу. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 4 назв.

 УДК 519.6

В работе предлагаются модифицированный метод и алгоритм решения систем нелинейных уравнений (СНУ) для компьютеров MIMD-архитектуры. Приведены времена решения  СНУ разных порядков, определены коэффициенты ускорения и эффективности использования предложенного  метода. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 4 назв. 


 

 ІНФОРМАЦІЙНІ І ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

УДК 004.91
 

 Розглядаються питання побудови системи обробки інформації і управління спеціального призначення та її компонентів (елементів), яка являє собою інтегровану інформаційну систему, що об'єднує інформаційні ресурси і забезпечує в рамках єдиних стандартів збір, накопичення, обробку, пошук і представлення інформації в інтересах органів управління. Іл.: 4. Бібліогр.: 21 назв.

 УДК 004.91

Рассматриваются вопросы построения системы обработки информации и управления специального назначения и ее компонентов (элементов), которая представляет собой интегрированную информационную систему, объединяющую информационные ресурсы и обеспечивающую в рамках единых стандартов сбор, накопление, обработку, поиск и представление информации в интересах органов управления. Ил.: 4. Библиогр.: 21 назв.


УДК 004.9:371.3

У статті розглядаються актуальні питання впровадження в навчальний процес дистанційної форми навчання. У зв'язку з цим пропонується система дистанційного навчання, метою якої є надання освітніх послуг за допомогою сучасних технологій. Також представлена специфікація програмного продукту. Іл.: 7. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 004.9:371.3


В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения в учебный процесс дистанционной формы обучения. И в связи с этим предлагается система дистанционного обучения, целью которой является предоставление образовательных услуг с помощью современных технологий. Также представлена спецификация программного продукта. Ил.: 7. Библиогр.: 7 назв.


 УДК 681.518:338.24

Зроблено аналіз інтеграційних процесів у технологіях ГІС, ДЗЗ і GPS. Сформульовано необхідність інтеграції. Описано моделі інтеграції, наведено приклади практичної інтеграції ГІС, GPS і ДЗЗ. Іл.: 6. Бібліогр.: 20 назв.

 УДК 681.518:338.24

Анализ моделей интеграции технологий ГИС, ДЗЗ и GPS в задачах мониторинга обстановки окружающей среды / В.И. Зацерковный // Математические машины и системы. – 2014. – № 4. – С. 44 – 52.

Сделан анализ интеграционных процессов в технологиях ГИС, ДЗЗ и GPS. Сформулирована необходимость интеграции. Описаны модели интеграции, приведены примеры практической интеграции ГИС, GPS и ДЗЗ. Ил.: 6. Библиогр.: 20 назв.


 
УДК 004.912: 004.632

Описані механізми навчання та оцінки якості роботи класифікатора в розроблюваній системі автоматизованої обробки великих об'ємів текстової інформації. Класифікатор базується на вільній бібліотеці LibSVM та методі опорних векторів. Система виконує функції пошуку, класифікації, рубрикації та кластеризації текстових документів за запитами користувача. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 14 назв.

 УДК 004.912: 004.632

Описываются механизмы обучения и оценки качества работы классификатора в разрабатываемой системе автоматизированной обработки больших объемов текстовой информации. Классификатор базируется на свободной программной библиотеке LibSVM и методе опорных векторов. Система выполняет функции поиска, классификации, рубрикации и кластеризации текстовых документов по запросам пользователя. Табл.: 2. Ил.: 1. Библиогр.: 14 назв.


УДК 650.1

Інструментальні засоби створення моделей в умовах неповноти даних /
В.В. Литвинов, А.О. Задорожній 
// Математичні машини і системи. – 2014. – № 4. – С. 60 – 71.

У роботі розглядається життєвий цикл моделей у порівнянні з життєвим циклом програм. Подібність життєвого циклу моделей, створених з використанням дедуктивного підходу до життєвого циклу програм, дає можливість використовувати при створенні моделей інструментальні засоби і моделі життєвого циклу, що використовуються при створенні програм. Також у роботі запропоновані засоби автоматизованого експериментування й  тестування моделей і розглядаються визначення оптимальності дедуктивних моделей. Іл.: 5. Бібліогр.: 2 назв.

 УДК 650.1

В статье рассматривается жизненный цикл моделей в сравнении с жизненным циклом программ. Подобность жизненного цикла моделей, созданных с использованием дедуктивного подхода к жизненному циклу программ, дает возможность использовать при создании моделей инструментальные средства и модели жизненного цикла, которые используются при создании программ. Также в статье предложены средства автоматизации экспериментирования и тестирования моделей и рассматриваются условия определения оптимальности модели. Ил.: 5. Библиогр.: 2 назв.


УДК 680.3

Запропоновані методологічні підходи до створення комплексної автоматизованої системи управління життєдіяльністю регіону. Обґрунтована необхідність створення регіональних електронних систем управління. Описано основні функції моделі життєдіяльності регіону, які доцільні у процесі підготовки й прийняття рішень керівництвом регіону. Бібліогр.: 11 назв.

 УДК 680.3

Предлагаются методологические подходы к созданию комплексной автоматизированной системы управления жизнедеятельностью региона. Обосновывается необходимость создания региональных электронных систем управления. Дано описание основных функций модели жизнедеятельности региона, которые целесообразны при подготовке и принятии решений руководством региона. Библиогр.: 11 назв.


УДК 004.932

Пропонується новий підхід до кодування півтонового зображення, нанесеного, не як зазвичай на площині, а на деякій регулярній поверхні. Такий підхід є актуальним у тому сенсі, що більшість зображень, що зустрічаються, нанесені на поверхнях, які вважати площинами можна тільки умовно. У такому розумінні зображення є чотиривимірним об'єктом, який пропонується кодувати у вигляді двох тривимірних проекцій з використанням параметрично заданих просторових сплайнів. Іл.: 5. Бібліогр.: 5 назв.

 УДК 004.932

Предлагается новый подход к кодированию полутонового изображения, которое нанесено не как обычно на плоскости, а на некоторой регулярной поверхности. Такой подход является актуальным в том смысле, что большинство встречающихся изображений нанесены на поверхности, которые считать плоскостями можно только условно. В таком понимании изображение является четырехмерным объектом, который предлагается кодировать в виде двух трехмерных проекций с использованием параметрически заданных пространственных сплайнов. Ил.: 5. Библиогр.: 5 назв.


УДК 007; 681.3

У роботі описано модифікований алгебраїчно-ймовірнісний метод комплексного аналізу складних екологічних систем, що дозволяє проаналізувати зміну станів екосистем за певний період часу, простежити за показниками кількісного відхилення від стабільного функціонування. Табл.: 3. Іл.: 2. Бібліогр.: 9 назв.

 УДК 007; 681.3

В работе описано модифицированный алгебраически-вероятностный метод комплексного анализа сложных экологических систем, позволяющий проанализировать изменение состояний экосистем в течение длительного времени, проследить за показателями количественного отклонения от стабильного функционирования. Табл.: 3. Ил.: 2. Библиогр.: 9 назв.


УДК 519.769

Сформульований і протестований нечіткий підхід до формування лексикологічного словника проміжної мови при білінгвальному навчанні. Для оцінки ступеня засвоєння нового терміна обраний блок оціночних критеріїв, за якими на основі відповідних відміток спостереження проводяться його ранжування по учнях і агрегація для наступного присвоєння ступеня засвоюваності стосовно до даного терміна у складі лексикологічного словника. Табл.: 1. Бібліогр.: 7 назв.

 УДК 519.769

Сформулирован и протестирован нечеткий подход к формированию лексикологического словаря промежуточного языка при билингвальном обучении. Для оценки степени усвоения нового термина выбран блок оценочных критериев, по которым на основе соответствующих отметок наблюдения производятся его ранжирование по учащимся и агрегация для последующего присвоения степени усвояемости применительно к данному термину в составе лексикологического словаря. Табл.: 1. Библиогр.: 7 назв.


УДК 681.5:658.149.3(477)

У статті авторами розглядаються інструменти мережі трансферу технологій вищих навчальних закладів та взаємодія суб'єктів трансферу технологій на всіх стадіях просування технологій на ринок. Наводиться приклад організації системи трансферу технологій у вищому навчальному закладі. Бібліогр.: 6 назв.

 УДК 681.5:658.149.3(477)

В статье авторами рассматриваются инструменты сети трансфера технологий высших учебных заведений и взаимодействие субъектов трансфера технологий на всех стадиях продвижения технологий на рынок. Приведен пример организации системы трансфера технологий в высшем учебном заведении. Библиогр.: 6 назв.


УДК 004.5

Розглядаються проблеми інформаційної підтримки для ухвалення рішення про вибір території для побудови об'єктів спорту високих досягнень. На основі системного аналізу визначено етапи        прийняття рішення, запропонована ієрархія критеріїв вибору альтернатив на останньому етапі прийняття рішень і висунуті вимоги до інформаційних засобів. Табл.: 1. Іл.: 3. Бібліогр.: 16 назв.

 УДК 004.5

Рассматриваются задачи информационной поддержки для принятия решения о выборе территории для построения объектов спорта высоких достижений. На основе системного анализа определены этапы принятия решения, предложена иерархия критериев выбора альтернатив на последнем этапе принятия решений и выдвинуты требования к информационным средствам. Табл.: 1. Ил.: 3. Библиогр.: 16 назв.


    МОДЕЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

УДК 004.942: 631,15

Розроблено структурну схему експертної системи в контексті системи автоматизованого управління для складання виконавчого плану виконання сільськогосподарських робіт для поля, на якому вирощується певна культура. Проектування моделі експертної системи проводилося за алгоритмом нечіткого логічного виведення Мамдані в пакеті Fuzzy Logic Toolbox обчислювального середовища MATLAB. Показано реалізацію модуля експертної системи на прикладі ідентифікації сприятливих умов для виконання посіву цукрових буряків. Табл.: 3. Іл.: 5. Бібліогр.: 4 назв.

УДК 004.942: 631,15

Разработана структурная схема экспертной системы в контексте системы автоматизированного управления для составления исполнительного плана выполнения сельскохозяйственных работ для поля, на котором возделывается определенная культура. Проектирование модели экспертной системы производилось по алгоритму нечёткого логического вывода Мамдани в пакете Fuzzy Logic Toolbox вычислительной среды MATLAB. Показана реализация модуля экспертной системы на примере идентификации благоприятных условий для выполнения посева сахарной свеклы. Табл.: 3. Ил.: 5. Библиогр.: 4 назв. 


УДК 519.61:621.3

Показано, що вірогідність результатів моделювання фізичних об'єктів, дискретна модель яких описується системою лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), залежить не від поганої обумовленості матриці, а від некоректного вибору змінних СЛАР на етапі складання рівнянь методом вузлових потенціалів або його аналогів, а сам метод є окремий випадок методу коректної постановки завдання. Запропоновано методику перевірки на коректність СЛАР, складеної методом вузлових потенціалів, що має невироджену й симетричну матрицю, і якщо необхідно перетворення її до коректного виду. Іл.: 1. Бібліогр.: 10 назв.

 УДК 519.61:621.3

Показано, что достоверность результатов моделирования физических объектов, дискретная модель которых описывается системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), зависит не от плохой обусловленности матрицы, а от некорректного выбора переменных СЛАУ на этапе составления уравнений методом узловых потенциалов или его аналогами, а сам метод есть частный случай метода корректной постановки задачи. Предложена методика проверки на корректность СЛАУ, составленной методом узловых потенциалов, имеющей невырожденную и симметричную матрицу, и если необходимо преобразование её к корректному виду. Ил.: 1. Библиогр.: 10 назв.


УДК 519.63; 536.252; 004.75

Розглянуто питання вибору та динамічного (адаптивного) налаштування стабілізуючих параметрів вагових функцій у скінченноелементному методі Петрова-Гальоркіна при інтегруванні рівнянь конвективно-дифузійного типу. На ряді обчислювальних прикладів продемонстровано ефективність відповідного методу Петрова-Гальоркіна. Табл.: 1. Іл.: 19. Бібліогр.: 30 назв.

 УДК 519.63; 536.252; 004.75

Рассмотрены вопросы выбора и динамической (адаптивной) настройки стабилизирующих параметров весовых функций в конечноэлементном методе Петрова-Галеркина при интегрировании уравнений конвективно-диффузионного типа. На ряде вычислительных примеров продемонстрирована эффективность соответствующего метода Петрова-Галеркина. Табл.: 1. Ил.: 19. Библиогр.: 30 назв.


 УДК 004.91

Розглядаються питання комп'ютерного моделювання системи управління мобільним авіаційним комплексом, що базується на рухомому аеродромі. Наводиться опис функціональної підсистеми управління авіаційним крилом (групою) та інформаційної взаємодії її елементів у процесі функціонування. Іл.: 2. Бібліогр.: 17 назв.

 УДК 004.91

Рассматриваются вопросы компьютерного моделирования системы управления мобильным авиационным комплексом, базирующимся на подвижном аэродроме. Приводится описание функциональной подсистемы управления авиационным крылом (группой) и информационного взаимодействия ее элементов в процессе функционирования. Ил.: 2. Библиогр.: 17 назв.


УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Запропоновано метод імітаційного моделювання складних технічних систем, представлених графовою структурою, при вирішенні багатокритеріальних задач оптимізації функціонування технологічного циклу виробництва. Наведені теоретичне обгрунтування методу дослідження і технологія його застосування на основі динамічної зміни структури імітаційної моделі в процесі її реалізації. Обгрунтовано можливість використання запропонованого підходу для оцінки нових технічних рішень при побудові оптимальної структури технологічного циклу і наявності елементів потенційної небезпеки. Бібліогр.: 6 назв.

УДК 007.003; 007.008; 65.0; 681.3

Предложен метод имитационного моделирования сложных технических систем, представленных графовой структурой, при решении многокритериальных задач оптимизации функционирования технологического цикла производства. Приведены теоретическое обоснование метода исследования и технология его применения на основе динамического изменения структуры имитационной модели в процессе ее реализации. Обоснована возможность использования предложенного подхода для оценки новых технических решений при построении оптимальной структуры технологического цикла и наличии элементов потенциальной опасности. Библиогр.: 6 назв. 


     ЯКІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ І СЕРТИФІКАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УДК 621.3.019.3

Гарантоздатність комп'ютерних системмода чи об'єктивна необхідність /
О.В. Федухін,  Б.Г. Мудла
 // Математичні машини і системи. – 2014. – № 4. – С. 179 – 188.

Розглянуто загальні питання поняття гарантоздатності комп'ютерних систем, показана актуальність проблеми, її сучасний стан, наведена коротка антологія гарантоздатності, позначені основні напрями досліджень у цій області. Бібліогр.: 46 назв.

УДК 621.3.019.3

Рассмотрены общие вопросы понятия гарантоспособности компьютерных систем, показана актуальность проблемы, ее современное состояние, приведена краткая антология гарантоспособности, обозначены основные направления исследований в этой области. Библиогр.: 46 назв.


 УДК 621.3.019.3


Розглянуто питання аналітичної оцінки вагів метрик гарантоздатності систем. Розвивається базовий підхід до комплексної кількісної оцінки рівня гарантоздатності комп’ютерних систем. Бібліогр.: 2 назв.

 
УДК 621.3.019.3

Рассмотрены вопросы аналитической оценки весов метрик атрибутов гарантоспособности систем. Развивается базовый подход к комплексной количественной оценке уровня гарантоспособности компьютерных систем. Библиогр.: 2 назв.


                                           НОВІ ПРОЕКТИ

  УДК 53.01:53.05 + 519.2

Про феномен статистичної стійкості  / І.І. Горбань // Математичні машини і системи. – 2014. – № 4. – С. 196 – 206.

Представлено нову монографію, присвячену дослідженню фізичного феномену статистичної стійкості та викладенню основ фізико-математичної теорії гіпервипадкових явищ, що описує фізичні події, величини і процеси з урахуванням порушень статистичної стійкості. Книга розрахована на наукових працівників, інженерів і аспірантів, які досліджують статистичні закономірності реальних фізичних явищ, розробляють і використовують статистичні методи високоточних вимірювань, прогнозування і обробки сигналів на великих інтервалах спостереження, а також для студентів старших курсів університетів фізичних, технічних і математичних спеціальностей. Бібліогр.: 3 назв.

 УДК 53.01:53.05 + 519.2

О феномене статистической устойчивости / И.И. Горбань // Математические машины и системы. – 2014. – № 4. – С. 196 – 206.

Представлена новая монография, посвященная исследованию физического феномена статистической устойчивости и изложению основ физико-математической теории гиперслучайных явлений, описывающей физические события, величины и процессы с учетом нарушений статистической устойчивости. Книга рассчитана на научных работников, инженеров и аспирантов, исследующих статистические закономерности реальных физических явлений, разрабатывающих и использующих статистические методы высокоточных измерений, прогнозирования и обработки сигналов на больших интервалах наблюдения, а также для студентов старших курсов университетов физических, технических и математических специальностей. Библиогр.: 3 назв.


УДК 53.01:53.05 + 519.2

Запропоновано новий доказ теореми про спектр частот значень розряду числової послідовності, що розбігається. Іл.: 3. Бібліогр.: 13 назв.

УДК 53.01:53.05 + 519.2


Предложено новое доказательство теоремы о спектре частот значений разряда расходящейся числовой последовательности. Ил.: 3. Библиогр.: 13 назв.


 

 

  

      Останнє оновлення: Jan 14, 2015