Розроблений діючий прототип грід-системи для зберігання та інтелектуальної обробки великих обсягів ЕКГ-сигналів у масштабі популяції населення України, впровадження якого в Україні дозволить виконувати важливі популяційні дослідження та виявляти особливості еволюції кардіологічних захворювань, характерних для різних регіонів України.

Вперше в Україні за допомогою телемедичних та грід-технологій проведене пілотне популяційне дослідження на базі електрокардіограм та визначені фактори ризику для Полтавського регіону України.

Започаткована технологія запуску на грід-ресурсах ВО «Медгрід» віртуальної машини з можливістю виконання інтерактивних програм обробки кардіосигналів. Цей результат можна розглядати як поєднання парадигми «грід-обчислень» з парадигмою «хмарних обчислень». Продемонстрована взаємодія сервісів проекту «Медгрід» з порталом телемедицини МОЗ (esemi.org) та розпочата інфраструктурна взаємодія з медичною інформаційною системою лікарні для вчених НАНУ.

Розроблені метод, алгоритм і програма апроксимації плоских та просторових експериментальних кривих, зокрема векторкардіограм, з метою аналітичного їх представлення з використанням параметрично заданих сплайнів.

Розроблені грід-застосування та діючий прототип грід-системи для розширеної номенклатури цифрових діагностичних даних, зокрема спірограм на базі грід-кластеру ІПММС НАНУ з віртуалізацією комп’ютерних ресурсів для організації інтерактивної роботи з цифровими електрокардіограмами.

Створений новий додатковий Веб-сервіс «Телемед», що забезпечує автоматизацію приймання та зберігання деперсоналізованих цифрових діагностичних даних. Для забезпечення дистанційної обробки сигналів лікарем-консультантом розвинений сервіс динамічного запуску віртуальних машин на грід-платформі (технологія rainbow) з підтримкою посилань на діагностичні дані в грід-сховищі.      

Вперше для прикладних задач медичної інформатики  розрозроблені алгоритм та програмна реалізація апроксимації дуг кривих параметричними сплайнами в тривимірному просторі координат. Розроблена програмна реалізація та експериментально досліджена ефективність алгоритмів ідентифікації людини за її електрокардіограмою в 3-х ортогональних та 6-ти базових відведеннях.

Розвинуті алгоритми та програми для ідентифікації (автентифікації) людини за її електрокардіограмою. Зокрема, розроблений новий метод розрахунку усереднення траєкторії QRS-комплексу в 3D-просторі координат та проведені порівняльні дослідження чутливості й специфічності оригінального алгоритму ідентифікації людини для електрокардіограм у трьох ортогональних відведеннях і перших трьох стандартних відведеннях. Середня чутливість оригінального алгоритму склала біля 97% та 95% відповідно.

На основі відомих нейрофізіологічних досліджень з функціонування зорової системи розроблений та програмно промодельований новий метод сегментації спотворених завадами складних сигналів, який передбачає використання змінної роздільної здатності та не використовує апріорних даних стосовно сигналу і спотворюючих його завад.  Проведені експерименти з використання цього методу для сегментації складних сигналів, зокрема, кардіограм та спірограм.

Проведені експерименти з визначення ефективності біометричної ідентифікації людини за її електрокардіограмою та проведена модифікація оригінального авторського алгоритму ідентифікації до умов грід-технології Rainbow, яка дозволяє використовувати сервіс динамічного запуску віртуальних машин на грід-платформі.  


      Останнє оновлення: Dec 26, 2017